La Puissance de la Négociation

Comment parvenir à un accord ou résoudre un conflit de manière professionnelle?

Les entreprises, organisations, gouvernements sont très souvent confrontés à des positions contradictoires, à des discussions sans fin, à des partenaires difficiles à persuader, à des noeuds inextricables. La solution réside dans la "négociation puissante", dans une attitude empathique et respectueuse de l'interlocuteur. Theo De Beir, avocat, médiateur agréé de la CFM en matières civile, commerciale et sociale, et conférencier (KU Leuven, U Antwerpen, Ehsal Management School...) est l'autorité en matière de négociation. Dans ce guide pratique, émaillé d'exemples concrets, vous apprendrez tout sur le cheminement pour parvenir à un accord ou résoudre un conflit de manière efficace et réfléchie. 

Auteur: Theo De Beir - 2023

Bestellen

De kracht van onderhandelen

Conflictafhandeling buiten de rechtbank

Dit boek biedt de lezer grondige en originele inzichten over conflictafhandeling buiten de rechtbank, maar is tegelijk veel meer dan een louter juridische uitgave: het tracht inzicht te verschaffen in conflicten en conflictafhandeling voor juristen én niet-juristen.

Dit boek wil een bescheiden bijdrage leveren tot de verbetering van de kennis, de technieken en de modaliteiten van de hedendaagse conflictafhandeling. Het is dan ook een praktisch boek voor iedereen die inzicht wil verwerven in het creatief omgaan met conflicten en op zoek is naar het creëren van toegevoegde waarde, zelfs bij conflicten.

Auteurs: Theo De Beir, Luc Demeyere, Edwin Jacobs, Eric Lancksweerdt, Willem Meuwissen, Stanislas Ossieur - 2019

Bestellen

Conflictafhandeling buiten de rechtbank

Rol, statuut en deontologie van de bemiddelaar

Dat bemiddeling de laatste jaren en decennia aan belang heeft gewonnen, is een understatement. Sinds een tiental jaar heeft het een volwaardige plaats verworven in de geschillenbeslechting. Er wordt geregeld gepubliceerd over bemiddelingstechnieken, maar er wordt minder stilgestaan bij het statuut van de bemiddelaar.

Dit boek geeft een overzicht van de diverse vormen van bemiddeling waarbij zowel de erkende als de niet-erkende bemiddelaar onder de loep wordt genomen. Vervolgens volgt een blik op de plaats die de bemiddelaar in het justitiële landschap inneemt, alsook zijn taak en bevoegdheden. Daarnaast wordt een veel minder bekend aspect toegelicht waarmee de erkend bemiddelaar wordt geconfronteerd, nl. het beroepsgeheim en de geheimhoudingsplicht enerzijds en zijn rol in de witwaswetgeving en de -preventie anderzijds. Ten slotte wordt een algemeen kader van de deontologie van toepassing op de erkende bemiddelaars geschetst.

Editor: Didier De Buyst
Auteurs: Theo De Beir, Torben Gering, e.a. 
Die Keure, 2023

Bestellen